นาทีชีวิต คิดถึงเรา : EVERY SECOND COUNT

รางวัลและการรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

เอกสารทางการแพทย์

Average rating

ขั้นตอนการขอเอกสารทางการแพทย์

กรณีมารับด้วยตนเอง

  1. กรอกแบบฟอร์มการขอเอกสารทางการแพทย์ ( ดาวน์โหลดเอกสาร รูป PDF (adobe pdf icon ภาษาไทย) หรือ รูป PDF (adobe pdf icon English)
  2. เตรียมสำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วย /ใบขับขี่/Passport กรณีเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ใช้ใบสูติบัตร / สำเนาทะบียนบ้านที่มีชื่อเด็ก
  3. ระยะเวลาในการดำเนินเอกสารประมาณ 7 วัน
  4. ค่าธรรมเนียมตามประเภทเอกสาร

กรณีบุคคลอื่น/ตัวแทนมารับเอกสารแทนผู้ป่วย

  1. กรอกแบบฟอร์มขอเอกสารทางการแพทย์( ดาวน์โหลดเอกสาร รูป PDF (adobe pdf icon ภาษาไทย) หรือ รูป PDF (adobe pdf icon English)
  2. สำเนาบัตรประชาชนของ ผู้ป่วย/ใบขับขี่/Passport ที่ยังไม่หมดอายุ ลงนามสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาบัตรประชาชนของ บุคคลที่มารับ /ใบขับขี่/Passport ที่ยังไม่หมดอายุลงนามสำเนาถูกต้อง
  4. ระยะเวลาในการดำเนินเอกสารประมาณ 7 วัน
  5. ค่าธรรมเนียมตามประเภทเอกสาร

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลเอกสารทางการแพทย์ของผู้ป่วย ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการส่งมอบประวัติให้หลังจากที่ได้รับการยื่นเอกสารตัวจริงแล้วเท่านั้น

25682 views